Zhen Dong

Research Projects

Benchmark Dataset

WHU-Urban3D An Urban scene LiDAR Point Cloud Dataset for Semantic Instance Segmentatio
Xu Han*Chong Liu*, Yuzhou Zhou, Kai Tan, Zhen Dong, Bisheng Yang
ISPRS J (IF: 12.7)
[Paper] [Dataset]
Registration of large-scale terrestrial laser scanner point clouds: A review and benchmark
Zhen Dong, Fuxun Liang, Bisheng Yang, Yusheng Xu, Yufu Zang, Jianping Li, Yuan Wang, Wenxia Dai, Hongchao Fan, Juha Hyyppä, Uwe Stilla
ISPRS J (IF: 11.774, ESI highly cited)
[Paper] [Dataset]

Industry Applications

If you are interested in cooperation - contact us on sales@dynspai.com.